Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


American rrn ' 1910 
VOL. XIV. NO. 9. APRIL 15. iqio. 50 cents a }"ear- Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten. P. 0.. N. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FOKT TOTTEN. X. DAK. ST. JOSEPH WAWOKIYE 
KTAWOWASAKE YUHA. Feb. 27, omaka 1856 heehan 
cankajipa Aloysius Weingartner 
eciyapi Alsice etanhan, mnioqe 
wan siha iyutapi 75 mahetuya 
e koka wan ohna mahen iyeyapi. 
Mahen ye kin econban maka 
kin osbahanhan, beeen aoksabe 
kta ikope qa yuwankah icu- 
icisi. Eyastan sni ecen orcloka 
kin aoksahan, qa hecen mahen 
on. Hecen akan rtanipi qon he 
ecaca ni kecinpi sni; tuka Wein- 
gartner ecaca kionni sni. Wana 
te kta iyececa wanyake kin hece- 
bnana cante eciyatanhan, b 'Je- 
sus, Mari qa Joseph, niinayan 
po!" eya. Unkan ibo inyan nom 
tankinkinyan ordoka wankantan- 
han kunkiya siha iyutapi wikce- 
mna torn hehan kaotinza, qa he- 
cen imahentanhan, ihukuyatan- 
han on. He econhan nakun taku 
wakanokiya on inyan wan tanka 
koka ohna yanke qon en ohin- 
rpaye qa sannina kaipusdi, qa 
takimtunake rein mazahunpe 
wan yuha qa en yuremya.iyeya. 
Weingartner wocekiyeope rca 
qa Wakantanka sutaya wacinyan. 
Haronta qon yus wankantkiya 
hda, tuka kaotins irpaye qon 
ehanki hehan cankaidepi kaide 
qaas kaskapi iyecen yanka wan- 
yaka. Tuka Wakantanka wa- 
cinye qa token cin kinhan ecetu 
kta awacin. Hececa esta nina 
cantesica, tawicu qa cinca owa- 
sin ta kecinpi icantesicapi kin 
hena on cantesica, qa hey a: "O 
itancan, wastemayadake kin ota- 
kiya wowicake on mayakipazo. 
Witansna wakan kin, St. Joseph 
winyan mitawa qa micinca kin wicakicappta po, wani qa' ake 
wanmayakapi kta kecin wicaya 
po, ; eya cekiya. Istinme kinhan 
hinrpaye kta ikope qa tahuocos- 
ye wan on haronta kin en iya- 
ihdaska, qa mazahonpe kin koka 
kin opta ehnake qa akesni piya 
iyotanka ecee. Decen Feb. 27, 
qa March 1 hehanyan maka ma- 
hen yanke. 

Tancan Kakukeya Iyeyapi 
Kta Kecinpi. 

Decetu kin econhan otonwe. 
wicasta kin nina wicaskan. Tan- 
can kin kakukeya iyepapi kta 
wicota kecinpi, apa is Wakan- 
tanka wacinyanpi. qa wakanpi, 
qa is Witansnaon wakan kin 
wanji rein cekiya hecinhan ecaca 
ees kionni sni, zaniyan wanon- 
hdakapi kte ecinpi. " Oqapi esta 
cekiyaya oqapi, oape wikcemna 
nom hehanyan oqapi, ospaye 
wanji skanpi qa watukapi eca 
ake toktokeca decen skanpi, qa' 
apa is kohan cekiya hanpi. Wa- 
na maka kin zipzipyena ayapi 
kin hehan maka mahen yanke 
kin wankan token skanpi kin 
owasin sdonca yanka. Maza' 
mdaska, makice, onspe unpi kin 
owasin naron yanka. Qa rtanipi 
kin naron yanka, qa nakuns ho 
iyewicakiya, isanpa zaniyan ki- 1 
nape kte kin he wicada yanka. 

Feb. 28 anpetu km en wanna 
ikiyena ayapi qehan ni yanke 
kin sdonyapi cin, unkan wanji ho 
naron. 

'"Anaroptan," onmanpi kin ewi- 
cakiya, onsika wicasta ho nawa- 
ron kecanmi, anagoptanpo!'* 

Nahanr ni naka huwo? ; ' eya 
hoyekiyapi. "Haw, ni manJce 
do, makionni sni ye do," eya. 

Hehan iyotan akiktana rtanipi. Iecana oko ohna ijanjan kin tan- 
in. Wicasta qon nina cante wa- 
ste qa isanpa wocekiye eye, qa 
wopida eya. Oyate kektopawin- 
ge ota oksan unpi kin wowape- 
tokeca kin de en wanyakapi. 

Inyan qon nonpin reyam icupi 
qa Weingartner wicarapi etan- 
han hdinapa. 

Wopida tanka on oyate kin 
ecehna canpeska makahde erpe- 
iciyapi qa Wakantanka wopida 
qupi, qa Tiwahe wakan kin wo- 
pida ewicakiyapi; qa owasin 
owanjinase de wowapetokeca do 
eyapi. Waniyetu wanji sni ecen 
cankajipa onpi owasin owanjina 
St. Joseph wacinyan qa awan- 
wicabdake kta okodakiciye on 
icicagapi. ST. JOSEPH, WICORAN WA- 
STE IYEKIYA. 

Austria makoce kin ekta, 
Perth otonwe kin en iyasica 
(Irish) heca tiwahe tanka qa an- 
petu owasin woyute qa wokoyake 
on awicakirtani. Hececa esta tu- 
litekten siceca kin rtayetu wote 
sni ewanka ecee. Hececa eca 
wica kin ake isanpa econ wacin 
kes ake okihi sni ecee. 

Rtayetu wan tawicu kici cante 
sin yankapi econhan wicasta wan 
icahda iyaya, unkan wotanin wo- 
wapi wan owicaqu. Hecen yawa 
unkan wicoran waste wan oko e 
yuotaninpi wanyaka; unkan he 
da kta awacin. Tuka Sinasapa 
wocekiye opa heon heca opapi 
sni kin okihi sni yanpi kte kin 
taninyan wanka, esta St. Joseph 
sutaya wacinye kin on iyute kta 
awacin Hehan tawicu kin heci- 
ya; ''Eya wicoran kin de owaki- hi kte sni kin taninyan wanka 
tuka, ito ekta mde qa wada kta. 
Hecen imdamde kinhan he econ- 
han siceca om taku imdute kin 
miciyawaste kta St. Joseph ya- 
kidapi kta." 

Ihanranna kin en haranna rein 
wicasta kin iyaya. Hehan tawi- 
cu kin siceca kin wicayurice qa 
atkukupi kin wokamna waste 
wan ode iyaya qa he okihi kin- 
han woyute qa wokoyake icimana 
icakijapi kte sni kewicakiya. 
Hecen owasin canpeskamakahde 
inajinpi, St. Joseph wocekiye 
anpetu napcinwank onkekiyapi 
kte, hecen niyate taku kuwa kin 
kihdegekte,'"eya. Wanna anpetu 
inapchrwanka kin hehan tuw.e 
inarni tiyopa en ahikatoto, qa 
wicasta wan wowapi masapapi 
tin h-iyuya. Winyan kin cante 
iyapaya icu. Wonaron sice qais 
waste he? Napcancanyan wo- 
wapi kin yumdaya — Wakantanka 
wopida yuha nunwe— ^wonaron 
waste wan heca, hinhnaku kin 
he wicoran qon qupi! Wopida 
onistamnihanpi au; wanna sice- 
ca owasin ewanka esta wicayu- 
witaye qa witayena canpeska 
makehde enajin qa St. Joseph 
wasagya owicakiye kin on wopi- 
da eyapi. 

Otonwe kin ataya wonaron kin 
on inihanpi. Wicasta onsike qa, 
tuwena sdonyapi sni tka wicoran 
kin de yuha he? Qa tuwe ia wa- 
saka okiya on he okihi hecinhan 
iwangapi, unkan heya: "St. Jo- 
seph wicoran kin de okihi maya,. 
qa wowijice kin de okihi mayan. Roosevelt tunkansinayanpi tka,' 
qon he miniowanca akasam wa- 
kute i qa taku woteca ohitika ota 
kte. qa June 17 hehan hdi kta. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA APRIL 15, 1910. SlNASAPA WOCEKIYE X AEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 
PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Kobt Tottkn. -:- North Dakota. APRH. 15, 1910. OW AN' CAY A WOTAN1X. 

WIKCEMNATOM SAM 
Z APT AN WIOAKTE. 
Marshalltown, Mass. March 24, 
remani iciboto qa wikcemna torn 
sanpa zapfcan wicakte, qa wikce- 
man torn is kiunnipi. Apa maya 
esta is can onspa ipasisa ni wan- 
kapi, apa is pa, isto, ceca esta 
kaksapi, qa enana yanke, qa tu- 
kte etanhan tanin sni wankapi. St. Louis En Wicasta Ota. 

St. Louis, Mo. March 24, oma- 
ka 1910 ohnayan otonwe en unpi 
v kin wicayawapi eciyatanhan St. 
Louis otonwe kin en wicasta 
kin 825,000 henakecapi. Waniyetu 40 Pte Ode. 
Danville, Ind. March 24 anpe- 
tu kin he en wana waniyetu 43 
Michael Huff hunku rce sni wan 
pte ode ye si, iyaye qa h etanhan 
hdi sni qa tuwena wanyake sni. 
Rtanihan en hdi, cincu wan El- 
mer Huff eciyapi e tipi kin ohna 
yanka, ahdiokasin qa "Eli 

mauskice kta ce, ' eya: qa oka- 
rnigapi sni. Hehan h etanhan 
pte ode yesiyi unkan etoopteya 
iyaye kin ohdaka. 

Minipiga On Yuzapi. 
Pukersburg, W. Va. March 24, 
wicasta wan Benjamin Goldstrom 
yuksenag tawacin nakisna, qa 
wankantipi inonpaekta i. qa wa- 
wanyaka yazapi kta esta maza- 
kan wan yuhe qa tuwena ikiyena 
ya okihi sni; waiji tahantanhan 
oadi wan adi ya tuka wankan- 
tanhan mazakan apazo, hecen 
ikiyena ye sni. Okodawicaya 
nom osteyaken ecakiconpi, mini- 
taga janjan wan ektakaipi hecen 
he yatke kte qa mazakan kin hu- 
kuya ehnaka hecen mazakan kin 
icupi qa hehan wicasta kin yu- 
zapi, Kaska ehnaka qa hehan 
hnaskinyan tipi wan ekta ehna- 
kapi. Waniyetu 83 Iyamni Hi Uya. 
Colton, Cal. March 24, Joseph 
Dustin, waniyetu wikcemna sa- 
hdogan sanpa yamni, hehan ake 
hi uya qa nina yazan hda, he 
wanna iyamni hi wakantanhan, 
qa kuyatanhan ko uya. 

Clarkville, Ark. March 24, he- 
ehan Ben Breg womdu unkan 
mazaska qeya yuasdaya $235. Dakota- Sinasapa Wocekiye 
Opapi Kin. 

(From The Fargo Bulletin.) 
Tunkansina tamaka en Ikcewi- 
casta kin (889,870) kektopawinge 
opawinge nom sanpa kektopa- 
winge wikcemna napcinwank 
sanpa kektopawinge napcinwank 
sanpa opawinge sahdogan sanpa 
sakowin onpi, qa Sinasapa 1910 
en wicacaje owapi eciyatanhan 
tanin. Qa he Rev. H. Ketcham, 
Washington, D. C. en Mission 
awanyake owa. Ikcewicasta en 
Mission awanyakapi kin he Car- 
dinal Gibbons, Baltimore etan- 
han kin, qa Archbishop Ryan, 
Philadelphia etanhan Mm, Very 
Rev. T. R. Dyer, S. S. D. D. qa 
Rev. William H. Ketcham hena- 
kecapi. Rev. leather Ketcham 
wanna waniyetu ota Ikcewicasta 
en Mission awanyanka qa on 
Ikcewicasta eciyatanhan tanyan 
wasdonya. Ikcewicasta Tunkan- 
sma tamaka en onpi kin he etan- 
han (117,124) ketopawinge opa- 
winge, sanpa kektopawinge wi- 
kcemna sanpa kektopawinge sa- 
kowin, sanpa opawinge wanji 
sanpa wikcemna nom sanpa torn 
henakeca; Oklahomo makobaspe 
kin hen unpi, qa heceena wico- 
tapi. 

Ikcewicasta ehna sinasapa opapi 
kin (55,711) kektopowinge wi- 
kcemna zaptan sanpa kektopa- 
winge zaptan sanpa opawinge 
sakowin sanpa wikcemna sanpa 
sukaza wanji henakeca. 

Qa sinasapa kin opawinge wanji 
sanpa wikcemna yamni sanpa 
sahdogan owicapeya unpi. 

W'awokiye kin heca Dakotapi 
kin wikcemna napcinwank sanpa 
yamnipi. Tipiwakan kin opa- 
winge wanji sanpa wikcemna 
napcinwank sanpa sakowin. Wo- 
onspe tipi kin is 53. Tiyatanhan 
owayawa kin is 17. 

Hekta omaka kin ohnayan 818 
tankapi kin miniawicakastanpi, 
qa siceca kin is 2.769 henakeca 
miniawicakastanpi. 1,286 Yusu- 
tapi-wakan ecawicakiconpi. 93, 
517 Yutapi wakan icupi. 571 wa- 
kankiciyuzapi wicakiciyustanpi. kin he kokipa, taku sica hiyahde 
kta kecin ikopa. Qa hecen wo- 
itonsni oyaka, qa wohnaye-kin 
he anaicirbe kta on isanpa wo- 
itonsni eya yanka, ,qa ecen owo- 
tanna sni kin iyeyapi qa yuotan- 
inpi e cee. 

Itonpi sni kin he wohnaye, 
Wicahnayanpi kin he oran owo- 
tanpi sni kin he wicoran owasin 
en iyokihi sni, qa on wawokihi 
sni, wocante sica, wonagiyeya 
tukte etu esta ota kta. 

Iyakazo qa kohan wahdajuju 
ehe qa iyehan ecanon sni kinhan 
he iyatonsni. he woitonsni, oran 
owonitana sni, taku woicase rca 
wan inicase e yapazo sni ehan- 
tanhans. 

Yani kin econhan tanyan yaon 
kta yacin wowicake ehe kta. To- 
kercin tuwe kici nihdustan kin- 
han he oyakipe kta. Tohan wa- 
cinyepica qa oran oniwot&nna 
kin nihduwicake kinhan wowi- 
jice ocanku kin kahan wncisni- 
yan ohna mayani. Waditake Kicon Qa Ie 

WlCAKA WO. 

Wicasta wan itonsni kin he 
canwanka. Wowicake oyake kte SUNKAKAN KIN DECEN 
EYE SNI KINICAPI. 
Wicasta wan mayaduhe cin. ce 
ciciya ce; tanyan womaqi: ye 
tanyan awanmayakiye. - v_ 
onsimada ye. Hehan ikan yuza- 
pi kin on nina yutiktitan qa ma- 
kastakesni ye. Ohinni wayahota 
tanyan maqu ye. Tohan tkeya 
waqin mayakiye cinhan itewan- 
kahde en icapsinte on makasdi- 
sdi sni ye. Tohina can tanka on 
amape qa nakun tezi en nina na- 
martake sni ye. Tohan taku 
owakihi sni kinhan ito qeyaas 
ozi makiyaye: onkni takten oma- 
sicaya heon hececa; hecen token 
tanyan ibdabde kta ohna econye. 
Qa hecehnana owahihi sni kin- 
han sunkaqin mitawa kin tanyan 
abdeziye; onkni tukten sicaya 
aqin mun esta slonyaye sni na- 
ceca. Tohina ninartkeyer waqin 
makiye snij'e. Migaju ecan toki 
amaye sniye; ohina tanj T an sake 
maza omicatan ye. Hehan ihnu- 
hanna tancan kun amaye cinhan 
hi kin tanyan wanmiciyakiye; 
okni hi mardoka qais hi mahan- 
ske naceca esta sdonyaye sni. 
Hehan tukten mayazanestaiwaa 
owakihi sni, hecen ociciyaka 
owakihi sni; heon nina tanyan 
ohina amabdeziye; tokesta oran 
mitawa kin heciyatanhan ma- 
tanin kta e sdonyaye kta. Hehan 
bdoketu maste rce cinhan tanyan 
awanmayakiye; waniyetu ekta is 
ain micaton qa tanyan cosya ma- 
hdeye. Osni tokiya amayadekte cinhan iiparte maza kin he tasa- 
ke cin ecehnana un makiye sni 
ye, tka ito qeyaas oranko hanke 
ecen napohmus najin qa hehan 
un makiyiye. Toki'da yacin eca 
ekta acii ecee qa cicin nakun ci- 
yusdohan ecee; hecen ohina on- 
simayada waste. Hehan taku 
econmayakiye kta qais toki ama- 
ya de kta on, oape iyohi, anpetu 
qa hanyetu owasin wacin tanka 
acipe wakta nawajin ecee. He- 
han iwaa owakihi sni'heon ima- 
puza esta ociciyaka owakihi sni, 
hecen niye idacin qa mini maqu 
ecee ye. Hehan rtanipi on ma- 
yakte rce qais makionni qais wa- 
mayazanke cinhan tanyan en 
ematonwiye, wamiksuyeqa. Ecin 
tiwahe ocowasin qa taku oyaju 
qa taku ni yaun kin en iniwaste 
kin hena miye ecacicon. Hecen 
ni waon qa mate kte cin hehan- 
yan tanyan mayuhiye, qa onsi- 
madaye. Hecece cinhan Nita- 
wakantanka kin- ni yaon kin en 
wokajuju nicu kta, qa marpiya 
kin ekta hecetu nunwe. 

Dakota en tona sunkakan wi- 
caduhapi k'n unkiyepi. 

en ceniciyapi qon ito abdeza po. 
Maka akan wicasa kin he waon- 
sida kta e Wakantanka wicakage 
qa sunkakan kin he is tiwahe en 
rtani kiyapi qa on nipi kta e on. 
Qa tokiya yapi kta eca nakun 
awicaye hecen taku maka akan 
wowacinye kin he sunkakan kin 
ee do. Hececa esta Dakota ota 
sunkakan awanyaka okihi pi sni, 
heon tasunkepi kin tohina cepapi 
sni; hecen ito abdezapo. Tiwahe 
en taku tanyan en eontonwanpi 
kte cin he sunkakan kin ee do. 
Tka Dakota onge hececapi sni. 
Tohan toki ipi qa hdi eca sunka- 
kan kin kiyukca iyaye wicayapi, 
bdoketu qais waniyetu kici aki- 
yecsn heconpi ecee heon. Tohi- 
na sunkakan taw r api wastepi sni. 
Hecen wocekiye oyayapi kin he- 
na wacantkiyapi qa waonsidapi 
kin onispepi hecen woyuha nita- 
wapi kin tanyan onsiwicayadapi 
kinhan waste. Hecen taku ni- 
tawapi owasin tanyan yahduhapi 
kte. Tohan tokiya da eca sun- 
kakan wasteste awicade cinhan 
wowitan.' Qa tanyan nihduze qa 
tahunska nun esta, sunkakan ta- 
mahecapi kinhan he wowitan he- 
ca sni, ee woisteca heca. Ecin 
waniyanpi tokaya henica e ni- 
tanin hecen ito abdeza po. 
Owasin nape ciyuzapi. 
Nitakodapi 

Joseph Matohi. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA APRIL 15. 1910. FT. TOTTEN, N. D. j pi kin hena ins eya gluotaninpi 

March 29, 19J0. ' iyecetu; tokel wainnayanpi hecin 
Eyanpaha. I he wake. 

Taku wanji ieyamici- I Tona Eyanpaha iyacupi kin 

yapaha wacin. Koskanaka qa micante on nape ciyuzapi. Nitakolapi wan 
Sam Charger. 
Wowapi kaga. wikoskenaka icagapi kin wanji- 
kji wocekiye ed skanpi, qas cante 
unrca skanpi sni kin hehanyan 
awabdeza; mijeyake hed owapa. 
Taku wan ed wai unkan hehan j CHERRY CREEK, S. D. 

ogungapi kin hecer mahinhde qa St. Joseph okolakiciyeitancanpi. 
nakun onspa nana imastece. .[ Sunkaciqila itancan. 

Tanksiwaya wan March 27, he- Wanbligi okihe. 
ehan t e kta wanka e wicowazi Thos. Creek wowapi kaga, 
ecee awaunhdakapi, unkan han- Dick Swam mazaska awanyaka. 
cokaya kin hehan wocekiye eci- Henry Siyoinyanke lowanna wa- 
yatan un ie qa decer eya: ''Ola- cekiye. John Sunkawanjina iapi 
we, (Mrs. Adams) wocekiye ece- awanyaka. Prank Curley na 
eiaa wastewadake, qa wocekiye Sylas Yellowowl wayazan a wan. 
eyapi nakun wastewadake qon George Pishman wamnaye. 
cuwe cemiciciya, mijeyake .ceci- Peter Little Bear wapaha yuha. 
ciyakte," Ho eya wicoie kindena Wanblicankleska tiyopa awan. 
tanksi ho tawa kin un eya qa mi- Iyaiyotake. Joshuah Bigknife- 
noge kin naron, unkan cuwi ana- case - Joseph Holybull na Dick 
hed iyopemieiye. qa nakun ista- Chargingeagle warca hecapi. 
mnt gaga make. He, he. he! wo- Peter Wanbli ; tpkahe wayazan 
cekiye ed mijeya tanyan waskan wamnaye. TrfOMAS Creek. Shields. Pahayanni, X. D. Wm Running Horse wamnayan. 
Wm Dubray, Wm Runninghorse, 
Fred Widman na Howard Shield, 
okliklepi. Bear Looks back 
e yapaha. 

ST. MARY'S OITANCANPI. 

Mary Dubray itancan, 
Josephine Whiteblanket okihe, 
Ruth Eaglehawk wowapi kaga, 
Emma Bearlooks-back mazaska 
awaoiyaka. Laura Greenwood 
tiyopa awanyaka. Anglice Lays 
Bear iapi awanyaka. Elizabeth 
B. Looksback wokagege awan. 
Josephine W Blanket wokagege 
wiyopeya. St. Mary oko. ataya 
wayazan awanyakapi. 
Rose Whiteblanket wiyokihe aya, 
Nellie Stands by him wamnayan. 
, Emily Run- 
ninghorse, Josephire Elk, Slow 
B. Looksback okliklepi. 

George W. Soldier. LITTLE WHITE RIVER, 
Rosebud, S. D. Jan. 10, '10. 
Mitakola oyasin wicoran waste 
aaayaronnpiktelo. Standing Elk, 
he omniciye itancan, Anthony 
Wawokiya he wicokuje awanya- 
ka heca, Thomas Wiyakaska-to- 
yake ani he iapi awanyaka heca, 
Maa'ch n, 1910. ^ ena ^ om on'Karnigapi. Miwata- 
ha ppetonpi qa; nihanska wicaa-eala he kuje hel kinhan tanksi wocekiye eye masi 
kta tka kecin anake, qa heon iyo- 
pemieiye. Ecin wocekiye ed wa- 1 
cinwaye sni kin tanksi sdonye 
kin ■■; l a ■ :.. ' . ■ 

si. Ho heon etanhan koska qa --^ive 

wiko-U-e yaunoi kin, tona woce- Charley tiarasey, CoraSmilr s 

kiyeihayaktapi kin hena marpiya Jos. Bringsthem, Mark Afraid kiyapi Alice Wiyakaska sina 
iyapatoya woohoda detanhan of hawk, Thos Whitemouse, kasupi wan waste on okiye. He- 
ad yuhapi kta wacin. Qa hehan George Santee, Henry Iron ' hanl Wanbliluta ti el onkipi; ta- 
tanksi kakisya wayazan wanke Shield, Frank Blacktongue, ' w icu kin he kuje. he onklustanpi 
kin ecuaahan wanyag yaipi qaye- Charlie Walkingcloud, Fred he $2- onoonkiyapi. Hehanl Ite- 
canptapi kin hena wopida ecici- Redfox, Louis Santee, Prank ' mniruha el orakipi : hel wocekiye 
yapi. Goodiron qa Jessie Graybear. ecela lila econqonpi. Hehanl 
Eyanpaha wicoie dena miyeci- Ho denakeca Eyanpaha ake ' Arthur Situpiska kuja ca el on- 
daotanin kta wacin qa pidama- dehan opetonpi. Pahayamni wi- ! kipi, na lila wocekiye econqonpi, 
yaya, qa wicoran waste nitawa casa kin taku wanji ewicawakiye aniniyuwakanpi ko on waceonki- 
kin nakun sutaya iyopte kes. j ?a tanyan econpi can nina icante ciciyapi; na unyustanpi yunkan 
Louis Myrick. , wasteinayanpi on etanhan oko- hunku kin eye: Micinksi tanyan 

— ' ^ - idakiciye den uaapi kin taPnyn wanmiciyank yabipi, he lilaican- 

CHEYENNE AGENCY, S. D. skanpi kepe sa kin he wowicake . temawaste, heon wotanin waste 
Feb. 22, 1910. ye do. Nakun hekta February wi kin ie napce ecanmi kte. Justin 
i kinen$5.C0St. Joseph Okoda- Situpiska eciyapi wotanin waste 
kiciye Pahayamni etanhanpi kin kin hena napca keye lo> Hetan 
Eyanpaha okiyapi, hecen dena j wana kuja rpayelo, ohinni woce- 
koya ataya $11-50 kiye ecaiciyon welo. Miniyuwa- 

Nitakuye wanji. 
Thos. Whitemouse. ku yaotaninpi hena w T icawala ye 
lo. Yunkan wicanagi ni kte kin 
he iyotan kin he e yelo. Heon 
sinasapa wanji kuje ehantans 
wocekiye eweciya wacin; heon 
okolakiciye iyanke kin awableze 
lo. Na wicate on hel ohinni bla 
wacin; incin Jesus hecel cajeya- 
te; ho he iyukcan po, na le el tu- 
we taku eya wacin yelo. 
Inyanconkaske el omniciye tan- 
ka qonhan Bishop yatkesni opa 
unsipi, hehan owapa, na St. Fran- 
cis Mission el hehanyan gluha 
nawaji na bishop hecel eye: Ya- 
tkesni kin he iyayin kle lo; hecel 
eye icin wokonze izaptan qel ca- 
jeyate. He wicoran kin wanna 
iyayelo. Omniciye tanka onyu- 
hapi ehantans yatkesni kin ee 
anpetu wanji iyowinkiyapi ni 
ecanmi, 

Oyasin cante wasteya nape ci- 
yuzapi. Anthony Wawokiya. na wi yawapi akezaptan kin Tan- 
snaonwakpala el omniciye tanka 
wan yuhapi kte cin on lehanl le- 
cel .wainnayanpi; mazaska opa- 
winge sam wikcemna sakowin 
sam nom, na ptewaniyanpi ake- 
zaptan, nakun canhanpi, pejuta- 
sapa na ins aguyapiblu taku he- 
ceca ota mnayanpi. 

Tokata omniciye tanka kte cin 
he omniciye wan waste na wici- 
yokipi kin heca kte lo. Ecin wi- 
casa na ins winyan tona wicake- 
ya wowacinye yuhapi kin hena 
slolwieayapi yelakas wowilake 
wicakagapi na on lehanl taku 
owasin tanyan iyopteyapi. DOG EAR, ROSEBUD 

AGENCY, S. D. 

St. Joseph Oko. itancanpi kin. 

John White Blanket itancan. 
John Dubray okihe, 
Grover Lays Bear wowapi kaga. 
Paul Greenwood mazaska awan. 
Rufus Bear-looks-back tiyopa 
awanyaka. St. Joseph okolaki- 
ciye ataya wayazan awanyakapi. James Greenwood wacekiye. 
3Nla eya omniciye okaspe onma- Grover Laysbear wiyokihe yuha. waniyetu 21 owapa, sinasapa ta- kanpi w r an kle na on wacekiye lo, 
wana lila hunke sni takuwicaye 
kin hena oyasin wicakico, na wa- 
na tin kte el iyohila lila awica- 
yuta na Jan. 17, 1910 mazaskan- 
skan 12 eyapi pamahe iyonkin 
na hecena ta. Le wicoo-an w r aste 
kin ohinniyan omniciyel lawapi 
kta wacin. Waniyetu 14 sinasa- 
pa el wayawa 7^elo; tansna on. 

Ho ake miyerca ca el wahi na 
koskalaka wan kici manka weci- 
?ilo, tanyan bluecetu welo. Yun- 
kan imawaste yelo; sinasapa el OAK CREEK, S. D. Mar. 3, TO. 
St. Peter's Church el St. Jo- 
seph omniciye w 7 an onpi kin oi- 
tancan apikiyapi na lecel wica- 
yustanoi. 

Chauncy E Horn itancan, 
Daniel Goodvoice okihe. 
Benedict M Eagle wowapi kaga, 
Antoine Ledeaux mazaska awan. 
J. White P Dog wiyokihe yuha, 
Daniel Bravebird wocekiye eya, 
Afraid of bear ia-pi awanyaku, 
Edward YellowhawK tiyopa awa. 
James Arrow-side. Pa '■ 

Paul ": elJ ■ • iter. 

na Frank Prue okliklepi, 
Paul Afraid of bear wamnayan. 
Benedict M. Eagle. 

Oak Creek, S. D. St. Mary 
omniciye kin ins apikiyapi na 
lena oitancaia onpi kta ca wica- 
yustanpi. 

Annie Cordier itancan, 
Mary McLean okihe, 
Heleaa M Eagle wowapi kaga, 
Addie McLean mazaska awan'ka, 
Annie Cordier wacekiya, 
Nancy Goodvoice iapi awan'ka. 
Susie Rattlingshield wamnayan, 
Helen M Eagle wiyokihe yuha, 
Angelic Prue wokagege knaka, 
Josephine Noheart " wiyopeya, 
Rosie Noheart tiyopa awankaka, 
Maa\y May, Afraid of bear, Mag- 
gie Muggins na Mary LaDeaux 
ogliglepi. 

St. Joseph na St. Mary yaonpi 
kin nape ciyuzape. 

Helen M. Eagle. 

Cheyenne River Agency, N. D. 

March 22, 1910. 

St. Joseph na St. Mary omni- 

ciyepi ospaye tona South Dakota 

el yaunpi kin. Mitakuyepi. 

St. Joseph na St. Mary Tan- 
snaon Wakpala el unpa kin, taku 
wanji yaotanin masipi. Tokata 
July 15, hetan Cheyenne River 
Agency el omniciye tanka unyu- 
hapi kta. Iyuha nape ciyuzapi. 
Albert J. Tomahawk. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA APRIL 15, 1910. MINIAWICAKASTANPI. 
Fort Totten, N. D. 

March 3, 1910, John, Edward, 
Volker, waniyetu 24. 

March 4, Philip, Feb. 11, 1910 
en tonpi, Luke Big-track qa An- 
nie Hanyetusapawin cincapi. 

March 20, Mathilda. March 1, 
1910 en tonpi, Henry Demarce qa 
Mary Margaret Washington cun- 
wintkupi, 

March 23. Mary Ida, March 22. 
1910 en tonpi. Michael Hunt qa 
Lucy Ianaronpi cunwintkupi. 

March 23, Ester. March 22. 
en tonpi, Michael Hunt qa Lucy 
Ianaronpi cnnwintkupi. 

25, James Tatankarina, wa- 
niyetu 51 

March 27, Agnes Stella, Mar. 
24, en tonpi, John Miller qa 
Briget Upiska cunwintkupi. 

Mar. 27, Mary Luella, Nov. 4, 
1909 en tonpi, Benjamin Brown 
qa Clara Bouret cunwintkupi. 

Mar. 31, Peter, Nov. 5, '09 en 
tonpi, Wilfrid Peoples qa Julia 
Black Tiger cinca73i. WAKAinKICIYUZAPI. 

Fort Totten . 

March 25, James Tatankarina 
qa Frances Sakoyakewin, 

March 27, John Volker qa Li- 
ly Charboneau. 

WICATA. 
Fort Totten. 
March 5, Patrick, waniyetu 2, 
George Brown qa Irena Waran- 
wastewin cincapi. 

Mar. 28, Minnie Washington, 
Tateyuhamani cunwintku. LITTLE WHITE RIVER. 
Rosebud, S. D. March 10, 1910. 

Hekta October 1, 1909 qon St. 
Mary okolakiciye apiunkiyapi na 
lena oitancan wicayustanpi. 

Mary J. Bordeaux itancan. 
Mary A. Bordeaux okihe. 
Martha Bordeaux wowapi kaga. 
Mary Standingeagle mazaska 
awanyaka. Mary Smith wiyoki- 
he yaha. Julia Blackfeet iapi 
awanyaka. Hattie With-horns 
wocekiyeeya. Hatty With-horns 
nurse. Mary Poor man tiyopa 
awanyaka. Elen Standing-elk 
wokagege awanyaka. 
Katie Yellowhawkna Annie with 
Horns wakpamnipi. 
Laura Twoheart, Mrs. Brave, 
Emma Whitebear, na Martha 
Bordeaux wigliglapi. 

Cantewasteya nape ciyuzape. 
Hatty With Horns. Pine Ridge, S. D. March- 4, TO. 

Pahacanwekna etanhan St. 
Mary omniciye apikiyapi na wi 
12 Wakantanka el wowasi econpi 
kta. Lena itancanpi kin. 

Jennie L. Wolf itancan, 
Mary T. Beard okihe, ' 
Mabel Masteth wowapi kaga; 
Susie L. O. Side mazaska awan. 
Annie Fast lowan itancan, 
St. Mary's ataya wokuje awan. 
Mollie T. Beard na E. L. Wolf 
wicarapi awanyakapi. Julia I. 
Beaver, na Eva L O Side jokli- 
klepi, Jennie K alone woklak- 
wicakiya nakun iapi awanyaka. 
Nancy Fast tiyopa awanyaka, 
Mabel Masteth. Fort Totten, N. D. 
March 14, heehan Grow Hill 
en Miniwakan yatke sni omnici- 
ye waste unhapiqa kitana wicota 
unhipi, heon taku owas tanyan 
unhdustanpi. 

Herakawankantuya March 13, 
okodakiciye opa, waniyetu nonpa 
iciconze. 

Wiwazica wan. Zitkanasapa ta- 
wicu qon hee, okiyapi. 

David Oekpa 8 -25 

George Hunt 15 

John Twohearts 50 

Martha "' 50 

Bernard " 50 

John Strait 1 00 

Matohakikta 50 

Luke Bigtrack 50 

Tatekoyakinajin 50 

tawicu 50 

Tikanye 50 

Iwankena 50 

Joseph Twobear 2 00 

Philip Jerome 50 

Herakawankantuya 50 

Untewanica 50 

Sam Ti waste can ohna wanji 
okiya. Jennie Little wind hanpa 
takan ah na qu . Mary An n Yo u n g 
pejihutasapa. Rosa Herakaska- 
win canhanpi qu. 

Tokata April 15, Herakawan- 
kantuya ti en omni'ciye kte cin 
hen winyan nonb, Mary Two- 
hearts qa Iwankena henaonzapi 
wohdkapi kte. Hehan tona mi- 
niwakan yatkesni oyapapi ke- 
cannipihena owasin yaupi ktedo. 
Philip Jerome. Cheyenne River. Agency, S. D. 
March 30, 1910. 
Tona Eyanpaha lawapi kin. 

Mitakuyepi. 

St. Joseph na St. Ma- 
ry okolakiciye Tansnaon Wa- 
kpala el unpi kin, omniciye tipi 
nonpa yuhapi; unman Tansnaon 
Wakpala hetu, na unman lei. 

Omniciye henaos lolicupi iyo- 
hila kinil lei mniciyapi; nakun 
hekta lolicupi lei omniciye yuha- 
pi na hehan taku tanka iwogla- 
kapi. he e: Tukte tokata omni- 
ciye tanka unyuhapi kta huwo? 
Tansnaon Wakpala hetu, nais iel, 
tukte unman? 

Lei unyuhapi kta yustanpi. 

Mis omniciye ovvapa na woyu- 
stanpi kin le hecetuwala. 

Hehan Ateyapi tiyata un sni, 
Washington ekta iyaya. tka wa- 
na gli. Mis iye ti enta iblabla na 
tokata bloketu lei omniciye tanka 
unyuhapi kta uncinpi, unkokihi- 
pi kta huwo? Mis ateyapi he 
imonga. Na iye, haw, amayupta. 

Heon etanhan tokata July 15. 
16 na 17. Cheyenne River Agen- 
cy omniciye tanka econpi kta. 

Iyuha cantewasteya nape ci- 
yuzapelo. 

John Zitkala Ciqala po, hecel he wicoran .waste okna 
manipi kin he yelo. Mitakuyepi 
nahan lehan St. Jaseph na St. 
Mary kin ptayela najinpo; wico- 
ran waste nitawapi kin he tanka 
kte lo, taku on sam tanka kte 
he slolyayape lo. Tohan wicasa 
wakan hi ca wakan woklakapo 
yutapi wakan icupo, hecel Wa- 
kantanka niyawastepi kte na ni- 
wastepi kte lo. Ho hecel epa 
wacin. 

Nape ciyuzape lo. 
Martin Redbear. CANNON BALL, N. D. 

March 2, 1910. 
Hantesa en St. Joseph okoda- 
kiciye onpi kin token womuaye 
kin inyankin kte tipi wakan on 
etanhan, onaronciyapi wacin, 
mitakuyepi. Nakun taku wanji 
wahociyapi kte do. So. Dakota 
eciyatanhan tona St. Joseph he- 
nicapi hecinhan tipiwakan awa- 
mnaonyanpi heon mitakuyepi, 
ceciciyape do, na wocekiye nita- 
wapi en ohinni onyeksuyapi ni 
ecanmi ye do. 

Cantewasteya nape ciyuzapi. 
Joseph Little Chief. WOLF CREEK, S. D. 

Jan. 25. 1910. 
St. Joseph okolakiciye oitan- 
can pi kin. 

Nick Janis itancan. 
John Lee okihe. 

Francis Redbear mazaska awan. 
Chas Geroux iapi awanyaka. 
John Red bead na Ben Irving 
wikJiklapi. Joseph Pablo tiyo- 
pa awanyaka. Dick Redbear 
wicokuje awanyaka. James Lee 
wamnayan. George Flesh wa- 
pa'ha yuha. Martin Redbear 
wocekiye eya. 

St Mary's kin Iseya Lena, Epi. 

Julia Redbear itancan. 
Emma Janis okihe. 
Susie Lee wowapi kaga. 
Josephine Yellowboy mazaska 
awanyaka. Mrs. Pablo iapi 

Mary Bee tiyopa awan. 
Annie Redbear. Vienna Janis 
o'vliklepi. Mary Eccoffey wa- 

mnayan. Martha Irving woka- 
gege awanyaka. St. Mary ata- 
y a w i co k u j e a w a n y a k a p i . 

Mitakuyepi. mis taku wanji iyo- 
makipi sni on blaotar.in kte lo. 

St. Joseph na St Mary yaonoi 
kin makan woyuha na maka wo- 
Aviyuskin ecela awacannipi. wo- 
cekiye el ewacannipi sni he tan- 
yan ecanonpi sni. Mitakuyepi. 
pa yuwankal icupo: taku oterika 
kin wana iyaniklukcanpi iy'ececa.. 
wanyawanka cekiya po: he Wa- 
kantanka e hecanonpi kin. Wa- 
kantanka taku waste ota nicu 
kte: maka akan tanyan yaunpi 
kte na nakun marpiya ekta tan- 
yan yaunpi kte lo, 

Wocekiye kin tokeya kiyapo, 
maka woyuha kin inonpa kiya LITTLE EAGLE. S. D. 

Sinasapa Wocekiye Taeyanpa- 
ha tewarila kin el taku wanji epa 
wacin. Eya mitakuyepi, St. Ma- 
ry's onqonpi kin tohanl wicasa 
unyuhapi kta uncinpi na tiwahe 
wana unyuhapi na takuku wa- 
steste el unyuhapi esa timahel 
wicotawacin kin tanyan yanke 
sni kin tiwahe kin heca sni sele- 
cecaye, na tiwahe wan tanyan he 
sni qeyas el wicotawacin tanyan 
tiwahe kin hel un kin he tiwahe 
wan owanyak waste kin he, iye- 
ceca. Mitakuyepi. maka akanl 
tiwahe okage ca wake. Hehanl 
wicatancan el tiwahe wan unyu- 
hapi he wana marpiyatanhan ti- 
wahe kin unqonpe ca he on an- 
petu oyasin aiciya tiwahe kin 
yuha wacin unqonpi iyececaye. 
Hececa kin marpiyata . tiwahe 
wan owihanke wanica ce yanke 
cin he wanuayakape kte. Ho 
inse mitakuyepi, winyan 20 Pa- 
lam wakpa el tiwahe itancan kin 
he uncinpi: tipiwakan kin heca 
wanji unkuwape yunkan wowa- 
pi kin le w T akage cin icunhan 
cantemasice, Tiwahe wan unku- 
wapi tiwahe qon he wanunyakapi 
sni ecel yamni untape. heon ican- 
temasice. Mitakuyepi. lececa yu- 
ke lakas heon tiwahe wakan he 
uncinpe ca nahanrci womnaye 
km - econqope. hehanl wowapi 
wakan oknake wanjikji a wacin 
waon w'e. Eph. 6: 10 — 18. Wa- 
okiyapi on tuwe ekta nayajicapi 
kta he makoce wan akanl unqon- 
pi kin el onakipe wan tuktel un- 
yuhapi sni ye, onakipe wanjila 
waste kin he mitakuyepi marpiya 
mokoce kin he eye oiyanke un- 
kitokam wanke cin he wacintan- 
kaya unkainyakapi kta. Eyami- 
takuyex)i, oiyanke unkitawapi 
kin he woniyan wan maka akanl 
ciqala yuha unqunpi el tokel un- 
ranpi kin oiyanke unkitawapi 
kin okna unkoranpi kta huw T e 
ecanmi sa ye. Heon anoetu iyo- 
hila wowacintanka yuha w T acan- 
miye: incin Jesus nahanrci wo- 
wasi econwe. tuktetu ca wowasi 
econ kin he wicatancan etonAve 
ca heon unkiseya wowasi econ 
kin ounkiyapi iyecetu we. Mi- 
takuyepi. tiwahe wan unyuhapi 
kin el woakinice ota heon hena 
Jesus iye airpeonyanpi iyececa 
ye: hececa kin taku waste el ohi- 
unyanpi kte: ho hecetu we. 

St. Mary's oyasin micante on 
iyuskinyan nape cikluzape. 
Josephine Iyataninwin.